Konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Onkologii

DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko profesora uczelni
w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Onkologii
 
Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:
·     stopień doktora habilitowanego nauk medycznych,
·     specjalizacja z onkologii klinicznej,
·     kwalifikacje i predyspozycje do pracy naukowo-badawczej,
·     doświadczenie dydaktyczne w pracy ze studentami,
·     umiejętność pracy w zespole,
·     biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
·     co najmniej 400 pkt. MNiSW (w tym min. 75 pkt. po wszczęciu postępowania o nadanie
    stopnia doktora habilitowanego),
·     min. 1 publikacja w czasopiśmie z IF po wszczęciu postępowania o nadanie stopnia doktora
    habilitowanego,
·     co najmniej 250 pkt. MNiSW w czasopismach z IF,
·     co najmniej 120 pkt. MNiSW zdobytych jako pierwszy autor.
 
Wykaz dokumentacji konkursowej:
1.    podanie (kierowane do Rektora UWM w Olsztynie),
2.    życiorys,
3.    kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
4.    odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
5.    kopia prawa wykonywania zawodu,
6.    odpis dokumentu potwierdzającego posiadane specjalizacje,
7.    informacja o dotychczasowych osiągnięciach organizacyjnych i dydaktycznych, tabela
     z wymaganiami, analiza bibliometryczna,
8.    oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku profesora
     uczelni badawczo-dydaktycznego,
9.    oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy
     z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j.
Dz. U. z 2021 r. poz. 478),
10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM),
11. deklaracja złożenia oświadczenia upoważniającego do zaliczenia do liczby pracowników
     prowadzących działalność naukową (bez daty),
12. deklaracja złożenia oświadczenia o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub
     artystycznej (bez daty).
 
Informacje:
·     Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Collegium
    Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30, w terminie
    do dnia 10.03.2022 r.
Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 01.04.2022 r.
·     Proponowane wynagrodzenie: 5.321,00 zł brutto.
·     Konkurs ma charakter jednoetapowy.
·     Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu
    przez Rektora bez podania przyczyn.
·     Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego
    oferty.
·     Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu
    art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j.
Dz. U.
    2021.478 ze zm.
).         

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Lekarski
Wytworzył:
dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
07.02.2022
Data publikacji:
08.02.2022 14:21
Data aktualizacji:
08.02.2022 14:21
Liczba wyświetleń:
250
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument