Nr 170 z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności niewyodrębnionego lokalu mieszkalnego nr 14 położonego w miejscowości Butryny 18B gmina Purda, wraz z przynależną piwnicą, pomieszczeniem w budynku gospodarczym...

 

UCHWAŁA Nr 170
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 lutego 2022 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności niewyodrębnionego lokalu mieszkalnego 
nr 14 położonego w miejscowości Butryny 18B gmina Purda, wraz z przynależną piwnicą, pomieszczeniem w budynku gospodarczym oraz udziałem w częściach wspólnych budynku
i w działkach gruntu nr 536/3 i 536/4 obręb 0002 Butryny
 
Na podstawie § 9 ust. 1 pkt 8 lit. a Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019
roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.), uchwala się, co następuje:
 
§ 1
1. Senat wyraża zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
    w Olsztynie na rzecz dotychczasowego najemcy, prawa własności niewyodrębnionego lokalu mieszkalnego
    nr 14 o pow. 36,00 m2 wraz z przynależną piwnicą i pomieszczeniem w budynku gospodarczym, udziałem
    (45/1000) w prawie współwłasności działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 536/3 obręb
    0002 Butryny o pow. 1 549 m2 – KW nr OL1O/00054709/6 oraz z udziałem (67/1000) w prawie
    użytkowania wieczystego działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 536/4 obręb 0002
    Butryny o pow. 1 060 m2 – KW nr OL1O/00054710/6 oraz w częściach wspólnych budynku i urządzeń,
    które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
2. Wyrys z mapy,  szkic lokalu mieszkalnego, piwnicy i pomieszczenia w budynku gospodarczym stanowią
    załączniki do niniejszej Uchwały.
 
§ 2
Wartość rynkowa prawa własności nieruchomości, o której mowa w § 1, została oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi 66 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych).
 
 § 3
1. Na podstawie Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością
    przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych
    osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa oraz Regulaminu sprzedaży
    prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności nieruchomości przyjętego Zarządzeniem Nr 56/2021
    Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 maja 2021 roku i udokumentowanych
    uprawnień kupującego do pomniejszenia wartości rynkowej przedmiotu kupna, Uniwersytet udziela
    bonifikaty w wysokości 63% wartości nieruchomości.
2. Cena sprzedaży z uwzględnieniem udzielonej bonifikaty wynosi 24 420,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery
    tysiące czterysta dwadzieścia złotych).
 
§ 4
Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury sprzedaży, o której mowa w niniejszej uchwale.
 
§ 5
Środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, o których mowa w §1,  przeznaczone będą na finansowanie strategicznych zadań inwestycyjnych UWM.
 
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.02.2022
Data publikacji:
25.02.2022 18:48
Data aktualizacji:
25.02.2022 18:48
Liczba wyświetleń:
216
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw170_2022.pdf158.87 KB