Konkurs na stanowisko adiunkta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Katedrze Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa

 

DZIEKAN WYDZIAŁU BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko adiunkta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych)
w Katedrze Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa
 
Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 478 ze zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Uchwała Nr 494 Senatu UWM z dnia 21 maja 2019 roku ze zm.).
  
Kryteria kwalifikacyjne
 • posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora, w dziedzinie nauk rolniczych;
 • spełnienie wymagań kwalifikacyjnych określonych w załączniku nr 4 do Statutu UWM w Olsztynie,
  tab. 5a [ link]
 • udokumentowany dorobek naukowy z zakresu żywienia zwierząt, w tym oddziaływania diety na ich zdrowie oraz jakość surowców zwierzęcych;
 • ukończone szkolenie dla osób wykonujących czynności związane z wykorzystywaniem zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych(certyfikat);
 • posiadanie wiedzy i umiejętności w zakresie żywienia zwierząt i paszoznawstwa;
 • kierownik lub wykonawca w co najmniej jednym projekcie badawczym;
 • znajomość pracy laboratoryjnej (analiza podstawowa, chromatografia cieczowa, gazowa, znajomość technik molekularnych);
 • znajomość języka angielskiego i polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych;
 • znajomość pakietu MS Office i sprawne posługiwanie się platformami e-learningowymi;
 • umiejętność pracy w zespole i ze studentami (komunikatywność, uprzejmość).
 
Wykaz dokumentów
 • Podanie kierowane do Prorektora ds. Kształcenia UWM w Olsztynie.
 • Życiorys (CV).
 • Kwestionariusz osobowy [ link ]
 • Odpis dyplomu posiadanego stopnia naukowego.
 • Wykaz osiągnięć oraz dorobku naukowego.
 • Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje.
 • Informacja o spełnieniu wymogów zawartych w zał. nr 4 do Statutu UWM, tab. 5a.
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 478 ze zm.).
 • Oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 ww. ustawy.
 • Deklaracja prowadzenia działalności naukowej w dyscyplinie zootechnika i rybactwo oraz zaliczenia do liczby („N”) pracowników prowadzących działalność naukową w ramach ww. dyscypliny.
 • Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie [ link ]
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [ link ] 
Informacje
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 478 ze zm.).
 • Wynagrodzenie dla stanowiska adiunkta: 4680 zł brutto.
 • Konkurs ma charakter jednoetapowy.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Bioinżynierii  Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 5, w terminie do dnia 1 kwietnia 2022 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 kwietnia 2022 r.
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Bioinżynierii Zwierząt
Wytworzył:
prof. dr hab. Urszula Czarnik - dziekan
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.02.2022
Data publikacji:
28.02.2022 14:03
Data aktualizacji:
16.03.2022 13:44
Liczba wyświetleń:
371
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument