Nr 167 z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności niewyodrębnionego lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w miejscowości Butryny 18A gmina Purda, wraz z przynależną piwnicą oraz udziałem w częściach wspólnych budynku...

 

UCHWAŁA Nr 167
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 lutego 2022 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności niewyodrębnionego lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w miejscowości Butryny 18A gmina Purda, wraz z przynależną piwnicą oraz udziałem w częściach wspólnych budynku i w działce gruntu nr 536/5 obręb 0002 Butryny
 
Na podstawie § 9 ust. 1 pkt 8 lit. a Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie (ze zm.), uchwala się, co następuje:
 
§ 1
1.  Senat wyraża zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym przez Uniwersytet Warmińsko-
    Mazurski w Olsztynie na rzecz dotychczasowego najemcy, prawa własności niewyodrębnionego
    lokalu mieszkalnego nr 7 o pow. 48,00 m2 wraz z przynależną piwnicą, udziałem (60/1000)
    w prawie współwłasności działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 536/5 obręb
    0002 Butryny o pow. 1 549 m2 – KW nr OL1O/00056648/4 oraz w częściach wspólnych budynku
    i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
2.  Wyrys z mapy, szkic lokalu mieszkalnego i piwnicy stanowią załączniki do niniejszej Uchwały.
 
§ 2
Wartość rynkowa prawa własności nieruchomości, o której mowa w § 1, została oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi 83 600,00 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset złotych).
 
 § 3
1.  Na podstawie Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących
    własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu
    Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu
    Państwa oraz Regulaminu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności
    nieruchomości przyjętego Zarządzeniem Nr 56/2021 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-
    Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 maja 2021 roku i udokumentowanych uprawnień kupującego
    do pomniejszenia wartości rynkowej przedmiotu kupna, Uniwersytet udziela bonifikaty
    w wysokości 81% wartości nieruchomości.
2.  Cena sprzedaży z uwzględnieniem udzielonej bonifikaty wynosi 15 884,00 zł (słownie: piętnaście
    tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote).
 
§ 4
Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury sprzedaży, o której mowa
w niniejszej uchwale.
 
§ 5
Środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, o których mowa w §1, przeznaczone będą na finansowanie strategicznych zadań inwestycyjnych UWM.
 
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.02.2022
Data publikacji:
01.03.2022 09:05
Data aktualizacji:
01.03.2022 09:08
Liczba wyświetleń:
259
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw167_2022.pdf147.14 KB