Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Chirurgii i Rentgenologii z Kliniką

DZIEKAN WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Chirurgii i Rentgenologii z Kliniką
 
Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia
20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 478 ze zm. 
oraz w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Uchwała Nr 494 Senatu UWM
z dnia 21 maja 2019 roku ze zm.).
 
Kryteria kwalifikacyjne:
·  tytuł zawodowy lekarza weterynarii,
·  spełnienie wymagań kwalifikacyjnych określonych w załączniku nr 4 do Statutu UWM w Olsztynie,
   tab. 5a i 5b (Uchwała Nr 494 Senatu UWM z dnia 21 maja 2019 roku ze zm.),
·   prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
·   znajomość pakietu MS Office i umiejętność posługiwania się platformami e-learningowymi,
·   znajomość języka angielskiego oraz polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć
   dydaktycznych.
 
Wykaz dokumentów:
1.  Podanie kierowane do Prorektora ds. Kształcenia UWM w Olsztynie.
2.  Życiorys (CV).
3.  Kwestionariusz osobowy [ link ].
4.  Odpis dyplomu ukończenia studiów.
5.  Wykaz dorobku naukowego.
6.  Informacja Kandydata o spełnieniu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich
    (zawartych w załączniku nr 4 do Statutu UWM w Olsztynie, tabela 5a).
7.  Dokument potwierdzający znajomość języka obcego nowożytnego, a w przypadku cudzoziemców
    – polskiego.
8.  Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje (dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia).
9.  Deklaracja prowadzenia działalności naukowej w dyscyplinie weterynaria oraz zaliczenia
    do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w ramach ww. dyscypliny.
10. Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
     o szkolnictwie wyższym i nauce.
11. Oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu
     art. 120 w/w ustawy
12. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym
     w ogłoszeniu o konkursie [ link ].
13. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [ link ].
 
Informacje:
·  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy 
   w rozumieniu Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
   (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 478 ze zm.).
·   Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta: 3 205 zł brutto.
·   Konkurs maj charakter jednoetapowy.
·   Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu
   przez Rektora bez podania przyczyn.
·   Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego
   oferty.
·    Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
   Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. M. Oczapowskiego 14, w terminie do dnia 
   11.04.2022 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 20.04.2022 r.
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Wytworzył:
prof. dr hab. Bogdan Lewczuk - dziekan
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
08.03.2022
Data publikacji:
09.03.2022 11:00
Data aktualizacji:
09.03.2022 11:01
Liczba wyświetleń:
482
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument